Jäsenyyteen liittyviä ohjeita

Vapaajäsenyys
Vapaajäsenyys säilyy jäsenellä, jolle yhdistys on sen myöntänyt ennen 1.1.2005. Vapaajäsenen työttömyysturva säilyy. Jäsenmaksuvapautuksia pitkän ay-jäsenyyden perusteella ei enää myönnetä.

Prosentuaalinen jäsenmaksu palkasta
Vuoden 2017 jäsenmaksu on 1,30% varsinaisesta palkasta (bruttopalkka) (KVTES 18 §, KirVESTES 2. osa 11 § ja 16 §). Varsinainen palkka sisältää mm. peruspalkan, kokemuslisän ja muut säännöllisen työajan lisät mm. luottamusmieskorvauksen. Jäsenmaksua ei peritä lomakorvauksesta, lomarahasta eikä työaikakorvauksista.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5,00 euroa/kuukausi. Euromääräinen jäsenmaksu maksetaan silloin kun jäsen jää ilman varsinaista palkkaa vähintään 30 päivän ajaksi. Palkattomalta ajalta on täytettävä euromääräinen jäsenmaksulomake, joita saa jäsenasiainhoitajalta tai oman kunnan yhdyshenkilöltä.


Palkaton virkavapaus/työloma, opiskelu, vuorotteluvapaa, asevelvollisuus, sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys, äitiys-, isyys-, vanhempainloma tai hoitovapaa on asioita, jolloin jäsenyyden säilyttämiseksi on maksettava jäsenmaksu euromääräisenä. Kelan peruspäivärahalle jäävät maksavat myös euromääräistä jäsenmaksua.
Jos saat työttömyyskassasta soviteltua päivärahaa, työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan sovitellun päivärahan osalta. Palkan osalta jäsenmaksu on suoritettava erikseen, joko valtuuttamalla työnantaja perimään suoraan palkasta tai maksamalla jäsenmaksu itse kuukausittain. Mikäli olet ansiosidonnaisella päivärahalla kokonaan, työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan päivärahasta ja yhdistykselle ei makseta tältä ajalta euromääräistä jäsenmaksua.
Jos maksat itse palkastasi jäsenmaksun, muista maksaa se kuukausittain Jyty-liitosta tulevien viitenumeroiden perusteella liiton koontitilille. Liitto lähettää vuosittain viitelistan jäsenmaksun maksamista varten. Viitelistaan tulostuu joka kuukaudelle oma viitenumero ja jäsenlajin mukaan joko jäsenmaksu % ilman summaa tai tarkka euromääräinen summa sekä eräpäivä.

Jäsen- ja muutosilmoitukset
Jytyn toiminnan, erityisesti tutkimusyksikön ja edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että jäsenrekisteri pidetään ajan tasalla. Jäsenrekisteritietoihin pohjaavat mm. työttömyyskassajäsenyys, vapaajäsenyys, vakuutusedut, mahdollisuus maksuttomaan oikeusapuun, jäsenyhdistysten äänimäärät Jytyn kokouksissa ym. jäsenedut.

Jäsen on velvollinen toimittamaan esim. osoitteenmuutoksen yhdistykselle.

Jäseneksi liittyminen
Uudet jäsenet saavat jäseneksi liittymislomakkeen työpaikkojen yhdyshenkilöiltä tai Raija Auviselta. Allekirjoituspäivä on aikaisintaan liittymispäivä. Täytetyt lomakkeet on toimitettava välittömästi Raija Auviselle.

Jäsenyyden päättyminen
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä tulee hänen ilmoittaa siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa. Samoin jäsen menettää jäsenoikeutensa, jos hänellä on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua yli neljältä kuukaudelta.